• In English
 • Положення

  1. Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні (далі – Міжрегіональне головне управління) є територіальним органом Держпродспоживслужби та їй підпорядковане.

  2. Міжрегіональне головне управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, наказами міністерств, дорученнями Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, наказами Держпродспоживслужби, дорученнями Голови Держпродспоживслужби та його заступників, актами місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

  3. Основним завданням Міжрегіонального головного управління є реалізація повноважень Держпродспоживслужби у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів.

  4. Повноваження Міжрегіонального головного управління поширюються на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Полтавської та Харківської областей (далі – зона обслуговування).

  5. Міжрегіональне головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

  1) забезпечує здійснення державного контролю на державному кордоні України за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України;

  2) здійснює документальні перевірки вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у тому числі перевіряє міжнародні сертифікати на відповідність вимогам законодавства;

  3) здійснює перевірки відповідності вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України;

  4) здійснює фізичні перевірки вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України;

  5) затримує вантажі та приймає рішення про поводження з вантажами, які не відповідають законодавству, у порядку, установленому законом;

  6) забезпечує застосування періодичності перевірок вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, затвердженої Держпродспоживслужбою;

  7) надає митному органу інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей, у тому числі з використанням єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»;

  8) взаємодіє з митними органами, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, та іншими заінтересованими особами під час проведення державного контролю вантажів з продуктами, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) з використанням механізму «єдиного вікна»;

  9) використовує інформаційно-телекомунікаційну систему Держпродспоживслужби;

  10) здійснює застосування ветеринарно-санітарних заходів для охорони території України від занесення збудників хвороб тварин з території інших країн або з карантинних зон;

  11) забезпечує здійснення дезінфекції транспортних засобів, що перетинають кордон з територій, на яких існує загроза високого ризику занесення збудників хвороби тварин, що підлягає повідомленню;

  12) проводить розширений та вибірковий ветеринарно-санітарний контроль товарів;

  13) проводить стандартний прикордонний ветеринарно-санітарний контроль товарів;

  14) надає адміністративні послуги відповідно до закону;

  15) надає в передбачених законодавством випадках платні послуги;

  16) забезпечує зберігання на призначеному прикордонному інспекційному посту оригіналів міжнародного сертифіката та інших документів, що вимагаються згідно із законом, а також копії загального ветеринарного документа на ввезення;

  17) забезпечує оформлення загального документа на ввезення та загального ветеринарного документа на ввезення відповідно до закону;

  18) обмежує, забороняє або припиняє обіг, у тому числі транспортування (переміщення), відповідно до законодавства об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду в разі порушення ветеринарно-санітарних заходів, установлених законодавством, якщо такі порушення можуть спричинити безпосередню загрозу життю та/або здоров’ю людей і тварин;

  19) інформує Держпродспоживслужбу про всі випадки виявлення серед тварин, що транспортуються (переміщуються), хворих, а також тих, що викликають підозру на захворювання, загинули від інфекційних захворювань, прийняття рішення щодо затримання об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, виникнення осередків інфекційного захворювання тварин, їх масового отруєння під час транспортування (переміщення);

  20) забезпечує нерозголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої у зв’язку із здійсненням державного контролю;

  21) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Держпродспоживслужбі;

  22) організовує роботу та облаштовує призначені прикордонні інспекційні пости та призначені пункти пропуску на державному кордоні України;

  23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  6. Міжрегіональне головне управління з метою організації своєї діяльності:

  1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

  2) здійснює добір персоналу, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Міжрегіонального головного управління;

  3) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

  4) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

  5) здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

  6) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває в його володінні;

  7) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  8) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

  9) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

  7. Міжрегіональне головне управління має право:

  1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства (за їх згодою);

  2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

  3) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених завдань;

  4) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

  5) здійснювати відбір зразків харчових продуктів, кормів, сіна, соломи, побічних продуктів тваринного походження, інших об’єктів ветеринарно-санітарного контролю;

  6) вимагати відповідно до закону усунення виявлених порушень;

  7) видавати розпорядження та приписи відповідно до повноважень, визначених законом;

  8) фіксувати процес здійснення заходу державного контролю чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.

  8. Міжрегіональне головне управління під час виконання покладених на нього завдань у межах зони обслуговування взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

  9. Міжрегіональне головне управління в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

  10. Акти Міжрегіонального головного управління можуть бути скасовані Головою Держпродспоживслужби повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в разі відмови Голови Держпродспоживслужби скасувати такий акт повністю чи в окремій частині.

  11. Міжрегіональне головне управління очолює начальник, який призначається на посаду Головою Держпродспоживслужби відповідно до законодавства про державну службу.

  Начальник Міжрегіонального головного управління має заступників, які призначаються на посаду Головою Держпродспоживслужби відповідно до законодавства про державну службу.

  Працівники Міжрегіонального головного управління, на яких покладено виконання функцій державного контролю, є за посадами державними інспекторами та державними ветеринарними інспекторами.

  12. Начальник Міжрегіонального головного управління:

  1) здійснює керівництво діяльністю Міжрегіонального головного управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

  2) організовує та забезпечує виконання Міжрегіональним головним управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів міністерств, доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби та його заступників;

  3) уносить Голові Держпродспоживслужби пропозиції щодо пріоритетів роботи Міжрегіонального головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Міжрегіонального головного управління;

  4) звітує перед Головою Держпродспоживслужби щодо виконання покладених на Міжрегіональне головне управління завдань та планів роботи;

  5) здійснює добір кадрів до Міжрегіонального головного управління;

  6) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

  7) призначає та звільняє з посад державних службовців та працівників Міжрегіонального головного управління, керівників призначених інспекційних постів та призначених пунктів пропуску на державному кордоні;

  8) присвоює державним службовцям Міжрегіонального головного управління ранги державних службовців, приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Міжрегіонального головного управління (крім своїх заступників);

  9) порушує перед Головою Держпродспоживслужби питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

  10) підписує накази Міжрегіонального головного управління;

  11) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

  12) затверджує положення про структурні підрозділи Міжрегіонального головного управління та посадові інструкції державних службовців та працівників;

  13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  13. Міжрегіональне головне управління діє на підставі положення, що затверджується відповідно до цього Положення Головою Держпродспоживслужби.

  14. Міжрегіональне головне управління утримується за рахунок державного бюджету.

  Структура Міжрегіонального головного управління затверджується Головою Держпродспоживслужби за погодженням з Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

  Штатний розпис та кошторис Міжрегіонального головного управління затверджуються Головою Держпродспоживслужби.

  Чисельність працівників Міжрегіонального головного управління затверджує Голова Держпродспоживслужби в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держпродспоживслужби.

  15. Міжрегіональне головне управління утворюється в порядку, передбаченому статтею 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».

  16. Міжрегіональне головне управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  Положення про Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні.pdf